System PSOR

Informacje
Prawne

Zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin (ś.o.r.) są  zobowiązani do zwrotu opakowań po środkach sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Sklepy zobowiązane są do przyjęcia takich opakowań, a producenci i importerzy ś.o.r. - do zorganizowania systemu zbierania tych opakowań. W ramach Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, użytkownicy mogą bez ponoszenia kosztów wypełnić swój prawny obowiązek. Wystarczy, aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania zwrócili do punktu sprzedaży, a najlepiej do tego w którym kupili produkty. Każdy punkt sprzedaży zarejestrowany w Systemie PSOR otrzymuje pakiet, w którym znajdują się: trzy worki na puste opakowania po ś.o.r., plakat informujący o zbiórce opakowań wraz z informacją o oznaczeniach oraz zasadach przyjęcia opakowań. Operator Systemu, firma Remondis, po zgłoszeniu potrzeby odbioru, zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów.

Poprzez udział w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR wprowadzający produkty niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie realizują obowiązki wynikające z ustawy z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ważne!

System Zbiórki Opakowań PSOR nie przejmuje od wprowadzających odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa nie przewiduje możliwości przejęcia przez inny podmiot odpowiedzialności za realizację obowiązków nałożonych na wprowadzających środki niebezpieczna w opakowaniach.

Przepisy

Przepisy prawa dotyczące obowiązku prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami:

  • Ustawa z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej ustawa o opakowaniach) (załączona opinia prawna) więcej
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa więcej
  • Ustawa z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej więcej
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 października 2013 roku w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie więcej
  • Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach więcej
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów więcej

System PSOR - System ROP

System PSOR jest przykładem realizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

System PSOR to sprawdzone i skuteczne narzędzie funkcjonujące od wielu lat z korzyścią dla rolnika. Jest całkowicie bezpłatne dla użytkownika ś.o.r. oraz sklepu, a zatem w pełni realizuje cele Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP).