System PSOR

Informacje
Prawne

Zgodnie z polskim prawem rolnicy są zobowiązani do zwrotu opakowań, sklepy – do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania tych opakowań. W ramach Systemu Zbiórki Opakowań PSOR użytkownicy ŚOR mogą bez ponoszenia kosztów wypełnić swój prawny obowiązek. Wystarczy, aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania opakowań, zasady zbiórki opakowań, a operator Systemu, firma Remondis, zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów.

Poprzez udział w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR wprowadzający produkty niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie realizują obowiązki wynikające z ustawy z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ważne!

System Zbiórki Opakowań PSOR nie przejmuje od wprowadzających odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa nie przewiduje możliwości przejęcia przez inny podmiot odpowiedzialności za realizację obowiązków nałożonych na wprowadzających środki niebezpieczna w opakowaniach.

Przepisy

Przepisy prawa dotyczące obowiązku prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami:

  • Ustawa z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej ustawa o opakowaniach) (załączona opinia prawna) więcej
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 618) więcej
  • Ustawa z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej więcej
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 października 2013 roku w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie więcej
  • Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach więcej