System PSOR

FAQ – System PSOR

>

Użytkownicy – osoby stosujące środki ochrony roślin w różnych celach (w gospodarstwie, na działce, na terenach zieleni)

1. Co to jest System Zbiórki Opakowań PSOR?

System Zbiórki Opakowań PSOR umożliwia prawidłowe gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz opakowań po innych produktach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie do ochrony upraw, nawożenia i zwalczania szkodników magazynowych. Dzięki niemu można bezpłatnie oddać puste i wypłukane opakowania do sprzedawcy, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć takie opakowanie.

System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje nieprzerwanie od 2004 roku. Od ponad 19 lat stanowi inicjatywę podjętą przez producentów i importerów środków ochrony roślin w trosce o środowisko i bezpieczeństwo ludzi.


2. Co to jest PSOR?

PSOR to Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Jest to organizacja, która skupia producentów i importerów środków ochrony roślin działających w Polsce. PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. Więcej na temat PSOR.


3. Jakie są zasady zbiórki opakowań?

Etykieta środka ochrony roślin i piktogramy ostrzegawcze umieszczone na opakowaniu wskazują czy opakowanie po danym środku należy oddać sprzedawcy. Użytkownik ma obowiązek oddać opakowania po środkach toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi.

W ramach Systemu są przyjmowane:

 • opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

 • opakowania po środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie takich jak: nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

 

Opakowania muszą być puste, trzykrotnie wypłukane, suche i zakręcone.

W ramach Systemu nie są przyjmowane:

 • opakowania brudne, niewypłukane,
 • opakowania z resztkami produktów,
 • opakowania z produktami przeterminowanymi,
 • opakowania po nielegalnych i podrobionych produktach,
 • opakowania zbiorcze, np. kartony,
 • worki typu big bag, folie rolnicze i inne odpady,
 • opakowania zapakowane w worki typu big bag itp., które nie pozwalają ocenić zawartości z zewnątrz.


4. Czy wszystkie opakowania po środkach ochrony roślin muszę oddać do sprzedawcy?

Nie wszystkie. Użytkownik ma obowiązek oddać opakowania po środkach toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi.

W ramach Systemu są przyjmowane:

 • opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

 • opakowania po środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie takich jak: nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

Opakowania przekazywane sprzedawcy muszą być puste, trzykrotnie wypłukane, suche i zakręcone.


5. Co muszę zrobić z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Podczas przygotowywania oprysku zwróć uwagę czy na opakowaniu znajdują się poniższe piktogramy, które wskazują, że opakowanie trzeba oddać sprzedawcy:

Opróżnione opakowanie po środkach ochrony roślin należy trzykrotnie wypłukać. Popłuczyny należy wlać do zbiornika opryskiwacza i wykorzystać do oprysku.

Opakowanie musi być trzykrotnie wypłukane, suche oraz zakręcone. Tak przygotowane opakowania można oddać do punktu sprzedaży.


6. Co robić z opakowaniami po środkach ochrony roślin kupowanych w formie proszkowej?

Środki ochrony roślin w formie proszkowej pakowane są najczęściej w opakowania papierowe lub foliowe.. Takich opakowań nie płuczemy, ale należy je dokładnie i całkowicie opróżnić przed zwrotem do punktu sprzedaży.


7. Jak postępować z małymi opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Z każdym rozmiarem opakowania po środkach ochrony roślin należy postępować tak samo. Zasady zbiórki są opisane tutaj [Jakie są zasady zbiórki opakowań?].


8. Czy opakowania po środkach ochrony roślin można spalać?

W żadnym wypadku opakowań po środkach ochrony roślin nie wolno palić czy wykorzystywać powtórnie w inny sposób. Opakowania po środkach ochrony roślin, odpowiednio przygotowane , należy oddać do punktu sprzedaży.


9. Co zrobić, gdy w opakowaniu pozostaje część niezużytego środka ochrony roślin?

Resztę środka ochrony roślin należy zużyć zgodnie z zapotrzebowaniem, przed terminem ważności środka wpisanym na opakowaniu. Puste opakowanie należy trzykrotnie wypłukać, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Jeśli użytkownik środków ochrony roślin dysponuje przeterminowanym, niepełnowartościowymi środkami ochrony roślin to powinien go poddać profesjonalnej utylizacji i ponieść jej koszty. Na rynku działają wyspecjalizowane firmy, które świadczą takie usługi. Jednakże, przed oddaniem przeterminowanego środka należy sprawdzić czy firma, której chcemy go powierzyć, posiada zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych.


10. Czy można wykorzystać opakowania po środkach ochrony roślin do innych celów?

Opakowań po środkach ochrony roślin pod żadnym pozorem nie wolno wykorzystywać do innych celów. Opakowania oznaczone określonymi piktogramami [Jakie są zasady zbiórki opakowań?] należą do tzw. opakowań po substancjach niebezpiecznych opatrzonych kodem 15 01 10*, co oznacza, że zgodnie z polskimi przepisami muszą one być odpowiednio i profesjonalnie zagospodarowane. W tym celu zorganizowana jest profesjonalna zbiórka opakowań – System Zbiórki Opakowań PSOR.


11. Gdzie mogę oddać puste opakowania po środkach ochrony roślin?

Najlepiej oddać opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu, w którym zostały zakupione. Przy zakupie upewnij się czy dany punkt umożliwia zwrot opakowań i czy nie będzie problemu ze zwrotem opakowań w punkcie sprzedaży.

Każdy sklep, który prowadzi sprzedaż środków ochrony roślin ma obowiązek przyjąć puste opakowanie, o ile są one odpowiednio przygotowane (opróżnione, trzykrotnie wypłukane, suche oraz czyste). Informacja o punktach sprzedaży, do których można oddać puste opakowania po środkach ochrony roślin znajduję się w rejestrach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Po wyborze województwa informację o punktach sprzedaży zobowiązanych do przyjmowania opakowań znajdziesz w „Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków – ustawa”. Dodatkowo na stronie https://systempsor.pl/punkty-odbioru/ znajduję się poglądowa mapa sklepów zarejestrowanych jako punkty odbioru w ramach Systemu PSOR.


12. Czy opakowania po środkach ochrony roślin można włożyć do samochodu i zabrać do sklepu? Czy opakowania muszę przewozić w specjalny sposób?

Użytkownik środków ochrony roślin może puste i czyste opakowania po środkach ochrony roślin włożyć do własnego samochodu i przewieźć do sklepu. Opakowania warto zabezpieczyć umieszczając je w pojemniku worku foliowym.


13. Jak mam przechowywać puste, przygotowane do oddania opakowania po środkach ochrony roślin?

Puste opakowania po środkach ochrony roślin należy przechowywać w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania środków ochrony roślin. Przed wejściem do budynku powinna widnieć informacja, że w tym pomieszczeniu znajdują się środki ochrony roślin.

Zgodnie z polskim prawem należy zabezpieczyć odpady przed dostępem osób trzecich, a także warunkami atmosferycznymi.

Nie należy trzymać opakowań „pod chmurką” (na dworze, bezpośrednio na ziemi) czy w pomieszczeniach gospodarczych nie przystosowanych do przechowywania środków chemicznych.


14. Czy mogę w ramach działania Systemu oddać opakowania z resztkami produktu lub produkty przeterminowane?

Nie, w ramach Systemu PSOR można oddać do punktu sprzedaży opakowania po określonych środkach ochrony roślin [Jakie są zasady zbiórki opakowań?], które: są czyste, bez resztek produktów, trzykrotnie wypłukane.

Jeśli użytkownik środków ochrony roślin dysponuje przeterminowanym, niepełnowartościowymi środkami ochrony roślin to powinien go poddać profesjonalnej utylizacji i ponieść jej koszty. Na rynku działają wyspecjalizowane firmy, które świadczą takie usługi. Jednakże, przed oddaniem przeterminowanego środka należy sprawdzić czy firma, której chcemy go powierzyć, posiada zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych.

15. Czy sprzedawcy mogą żądać kaucji?

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r. zniosła kaucję przy zakupie środków ochrony roślin. W związku z tym sprzedawcy nie mogą pobierać kaucji czy innego rodzaju opłaty za opakowania przy sprzedaży.


16. Co się dzieje z zebranymi opakowaniami?

Odpady opakowaniowe poddawane są procesom odzysku oraz utylizacji zgodnym z wymogami prawnymi, środowiskowymi i bezpieczeństwa oraz są poddawane recyklingowi, dzięki czemu w sposób bezpieczny przywracane są do obiegu, a surowce wtórne są ponownie wykorzystane.

Poddanie opakowań po środkach ochrony roślin recyklingowi zapewnia spełnienie wymagań prawnych, które zobowiązują do osiągnięcia 38% poziomu recyklingu tworzyw sztucznych w 2023 r. W kolejnych latach pułap ten będzie systematycznie rósł, aż do osiągniecia poziomu 50% w roku 2030 r. i w latach następnych.

Uzyskany surowiec wtórny może być użyty jedynie do produkcji elementów, które nie mają kontaktu z ludźmi, zwierzętami czy żywnością.

Użytkownicy i sprzedawcy powinni zwracać szczególną uwagę na to, komu oddają puste opakowania. Ich zwrot do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.

Zobacz najnowsze statystyki zbiórki.


17. Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia opakowań po środkach ochrony roślin?

To zależy od sytuacji. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia opakowań, które są brudne, z resztkami produktu, opakowań z produktem przeterminowanym bądź opakowań po innych preparatach, niż te zbierane w ramach Systemu PSOR. Nie ma prawa odmówić przyjęcia opakowań, jeśli są czyste (trzykrotnie wypłukane), opróżnione i suche [Jakie są zasady zbiórki opakowań?].

Sprzedawca nie ma prawa wymagać okazania dowodu zakupu.

Najlepiej oddać opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu, w którym zostały zakupione. Przy zakupie upewnij się czy dany punkt umożliwia zwrot opakowań i czy nie będzie problemu ze zwrotem opakowań w punkcie sprzedaży.

W ramach Systemu nie są przyjmowane:

 • opakowania brudne, niewypłukane,
 • opakowania z resztkami produktów,
 • opakowania z produktami przeterminowanymi,
 • opakowania po nielegalnych i podrobionych produktach,
 • opakowania zbiorcze, np. kartony,
 • worki typu big bag, folie rolnicze i inne odpady,
 • opakowania zapakowane w worki typu big bag itp., które nie pozwalają ocenić zawartości z zewnątrz.


18. Do kogo można się zgłaszać w przypadku odmowy przez sklep przyjęcia opakowania po środkach ochrony roślin?

Wszelkie uwagi dotyczące niewywiązywania się przez sklep z obowiązku odbioru opakowań należy zgłaszać do terenowych oddziałów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i/lub do terenowych oddziałów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Można również poinformować o tym problemie urzędników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


19. Czy opakowania po środkach ochrony roślin muszę oddać do punktu sprzedaży, w którym je zakupiłam/em?

Najlepiej oddać opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu, w którym zostały zakupione. Przy zakupie upewnij się czy dany punkt umożliwia zwrot opakowań i czy nie będzie problemu ze zwrotem opakowań w punkcie sprzedaży.

Każdy sklep, który prowadzi sprzedaż środków ochrony roślin ma obowiązek przyjąć puste opakowanie, o ile są one odpowiednio przygotowane (opróżnione, trzykrotnie wypłukane, suche oraz czyste). Informacja o punktach sprzedaży, do których można oddać puste opakowania po środkach ochrony roślin znajduję się w rejestrach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Po wyborze województwa informację o punktach sprzedaży zobowiązanych do przyjmowania opakowań znajdziesz w „Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków – ustawa”. Dodatkowo na stronie https://systempsor.pl/punkty-odbioru/ znajduję się poglądowa mapa sklepów zarejestrowanych jako punkty odbioru w ramach Systemu PSOR.


20. Czy oddając opakowania do sklepu muszę mieć paragon czy fakturę?

Nie ma konieczności okazywania paragonu czy też faktury. Sprzedawca nie może żądać okazania dowodu zakupu i uzależniać od tego przyjęcie opakowań.


21. Czy osoba zwracająca opakowanie po środkach ochrony roślin ponosi jakieś dodatkowe koszty?

Każdy sklep ma obowiązek przyjąć puste opakowanie BEZPŁATNIE. Sprzedawcy nie mogą prosić o okazanie paragonu czy faktury. Osoba oddająca opakowanie po środku ochrony roślin nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Warto pamiętać, że prawidłowe gospodarowanie opakowaniami to prawny obowiązek każdego użytkownika środków ochrony roślin.


22. Jakie są zalety Systemu PSOR?

Dzięki Systemowi rolnicy i inni użytkownicy środków ochrony roślin oraz innych środków niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, mogą bez ponoszenia kosztów wypełnić swój prawny obowiązek związany z gospodarowaniem opakowaniami. Wystarczy, aby opróżnione, czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania opakowań i informują o zasadach zbiórki, a operator Systemu (firma Remondis) zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów środków ochrony roślin, którzy przystąpili do Systemu PSOR.


23. Kto finansuje System PSOR?

Koszty zbierania i zagospodarowania opakowań ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin, którzy przystąpili do Systemu PSOR. Świadczy to o odpowiedzialności firm i dbałości o produkt na każdym etapie jego życia, aż do momentu gdy stanie się on odpadem. System stanowi realizację obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną nt. odpowiedzialnego gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin, która jest nie tylko realizacją obowiązków ustawowych firm wprowadzających środki ochrony roślin na rynek, ale też dowodem społecznej odpowiedzialności tych firm.


24. Czy dostanę od sprzedawcy potwierdzenie oddania opakowań po środkach ochrony roślin?

Sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia potwierdzenia. Natomiast na naszej stronie Materiały do pobrania znajduje się formularz (Formularz zwrotu/przyjęcia odpadu), który można okazać w sklepie i poprosić o jego wypełnienie. Będzie to potwierdzenie, że z opakowaniem postąpiono w sposób prawidłowy i zgodny z prawem. W razie kontroli WIOŚ, WIORIN CZY ARIMR okażesz go, jako dowód na prawidłowe zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin.

Rolnicy gospodarujący na powierzchni gospodarstwa powyżej 75 ha zobowiązani są do posiadania numeru BDO i prowadzenia ewidencji odpadów. Zwrot opakowań do nieprofesjonalnego zbierającego jakim jest punkt sprzedaży należy odnotować w Karcie Ewidencji Odpadów (KEO) w Bazie Danych o Odpadach (BDO).


25. Czy jeśli prowadzę gospodarstwo wielkoobszarowe (>75 ha) mogę zwrócić opakowania do sklepu? Co jeśli jestem zarejestrowany w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)?

Rolnicy gospodarujący na powierzchni gospodarstwa powyżej 75 ha zobowiązani są do posiadania indywidualnego numeru rejestrowego w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) i prowadzenia ewidencji odpadów. W tym przypadku zgodnie z polskim prawem należy oddać opakowania do punktu sprzedaży.

Punkt sprzedaży jako nieprofesjonalny zbierający nie potwierdza przyjęcia opakowań w KPO (Karta Przekazania Odpadu). Dlatego zwrot opakowań do nieprofesjonalnego zbierającego jakim jest punkt sprzedaży należy odnotować w Karcie Ewidencji Odpadów (KEO) w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Sprzedawca może nam natomiast wystawić formularz zwrotu-przyjęcia odpadu, który można znaleźć do druku tutaj: https://systempsor.pl/c/multimedia/.

Szczegółowe informacje na temat BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) można znaleźć na stronie https://bdo.mos.gov.pl/


26. Co to jest KEO? Czy muszę prowadzić Kartę Ewidencji Odpadów (KEO)?

KEO to Karta Ewidencji Odpadów w systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Karta ewidencji odpadów (KEO) dotyczy wszystkich podmiotów gospodarujących odpadami zobowiązanych do prowadzenia ewidencji. Jest w postaci elektronicznej, zawiera informacje na temat kodu i rodzaju danego odpadu, masie wytworzonych i pozyskanych odpadów oraz podjętych czynności z odpadami.

Rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha są zobowiązani do prowadzenia karty ewidencji odpadów (KEO) w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)

Szczegółowe informacje na temat BDO i KEO można znaleźć na stronie https://bdo.mos.gov.pl/


27. Kiedy muszę zarejestrować się w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)? Czy w przypadku braku wpisu do rejestru BDO mogę oddać opakowania do sklepu?

Wpisowi do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) podlega wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha. Nie wyczerpuje to pełnej listy podmiotów objętych tym obowiązkiem.

Nie ma znaczenia czy rolnik jest objęty wpisem do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), czy nie – zawsze musi zwrócić opakowania po środkach ochrony roślin do dowolnego punktu sprzedaży w kraju.

Jeśli masz wątpliwości, na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ możesz sprawdzić czy musisz się zarejestrować w BDO.

Nadal masz pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego.

Sprzedawcy

1. Co to jest System Zbiórki Opakowań PSOR?

System Zbiórki Opakowań PSOR umożliwia prawidłowe gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz opakowań po innych produktach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie do ochrony upraw, nawożenia i zwalczania szkodników magazynowych. Dzięki niemu można bezpłatnie oddać puste i wypłukane opakowania do sprzedawcy, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć takie opakowanie.

System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje nieprzerwanie od 2004 roku. Od ponad 19 lat stanowi inicjatywę podjętą przez producentów i importerów środków ochrony roślin w trosce o środowisko i bezpieczeństwo ludzi.


2. Co to jest PSOR?

PSOR to Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Jest to organizacja, która skupia producentów i importerów środków ochrony roślin działających w Polsce. PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. Więcej na temat PSOR przeczytasz TUTAJ.


3. Jakie są zasady działania systemu?

Etykieta środka ochrony roślin i piktogramy ostrzegawcze umieszczone na opakowaniu wskazują czy opakowanie po danym środku należy oddać sprzedawcy. Użytkownik ma obowiązek oddać opakowania po środkach toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi.

W ramach Systemu są przyjmowane:

 • opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

 • opakowania po środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie takich jak: nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

 

Opakowania muszą być puste, trzykrotnie wypłukane, suche i zakręcone.

W ramach Systemu nie są przyjmowane:

 • opakowania brudne, niewypłukane,
 • opakowania z resztkami produktów,
 • opakowania z produktami przeterminowanymi,
 • opakowania po nielegalnych i podrobionych produktach,
 • opakowania zbiorcze, np. kartony,
 • worki typu big bag, folie rolnicze i inne odpady,
 • opakowania zapakowane w worki typu big bag itp., które nie pozwalają ocenić zawartości z zewnątrz.


4. Czy sklep ma obowiązek udzielić informacji o zasadach postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Sklep przy sprzedaży środków ochrony roślin zobowiązany jest ustawowo do informowania o konieczności zwrotu opakowań, chociażby poprzez wywieszenie w miejscu sprzedaży o konieczności zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin.

Każdy punkt sprzedaży przystępujący do Systemu PSOR otrzymuje pakiet, w którym znajdują się: trzy worki na puste opakowania po środkach ochrony roślin, plakat informujący o zbiórce opakowań wraz z informacją o oznaczeniach oraz zasady przyjęcia opakowań.


5. Czy sklep może wymagać okazania paragonu albo faktury zakupionych środków?

Nie, użytkownik środków może oddać opakowania po środkach ochrony roślin bez okazywania dowodu zakupu.


6. Jakie są obowiązki sklepów w zakresie zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, adiuwantach?

Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, punkty sprzedaży mają obowiązek:

 • przyjmowania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne (informacja na etykiecie produktu),
 • edukacji klientów o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach, co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

Brak spełnienia obowiązku może skutkować karą pieniężną w wysokości od 5 do 500 tys. zł. Przy przyjmowaniu opakowania nie można wymagać okazania dowodu zakupu czy też faktury.

Każdy punkt sprzedaży przystępujący do Systemu PSOR otrzymuje pakiet, w którym znajdują się: trzy worki na puste opakowania po środkach ochrony roślin, plakat informujący o zbiórce opakowań wraz z informacją o oznaczeniach oraz zasady przyjęcia opakowań.


7. Jak sklep może zgłosić się do Systemu?

W celu zarejestrowania sklepu jako Punktu Odbioru Systemu należy wypełnić formularz zgłoszenia online, który znajduje się na stronie. Po rejestracji Punkt Odbioru otrzymuje podpisaną umowę od Operatora Systemu – firmy Remondis. Umowa stanowi potwierdzenie prowadzonej zbiórki.

 • Punkt sprzedaży po zarejestrowaniu otrzymuje pocztą trzy worki o pojemności 500 litrów, służące do przechowywania opakowań.
 • Potrzebę odbioru zapełnionych worków należy zgłosić telefonicznie do operatora Systemu, firmy Remondis pod numerem 801 561 461, mailowo kontakt@systempsor.pl lub poprzez formularz na stronie.
 • Odbiór opakowań nastąpi po zgłoszeniu potrzeby odbioru z co najmniej pięciu sklepów w promieniu 30 km.
 • Opakowania odbierane są przez cały rok.
 • Punkt sprzedaży otrzymuje również bezpłatnie materiały informacyjne dotyczące zbiórki i sposobu postępowania z opakowaniami, które należy wywiesić w widocznym dla klienta miejscu w sklepie.


8. Z kim punkt sprzedaży musi się skontaktować, aby ktoś odebrał opakowania?

Punkt sprzedaży zgłasza potrzebę odbioru zapełnionych worków do Operatora Systemu, firmy REMONDIS sp. z o.o.:

Odbiór opakowań nastąpi po zgłoszeniu konieczności odbioru z co najmniej pięciu sklepów w promieniu 30 km.


9. Kto odbiera worki ze sklepu?

Opakowania zgromadzone w sklepie odbiera Operator Systemu, firma Remondis. Podczas odbioru kierowca zabiera pełne i zostawia puste worki zbiorcze o pojemności 500 litrów. Za jeden pełny worek sklep otrzymuje jeden pusty worek.


10. Jakich opakowań sklepy nie powinny przyjmować?

Opakowania muszą być puste, trzykrotnie wypłukane, suche i zakręcone.

W ramach Systemu nie są przyjmowane:

 • opakowania brudne, niewypłukane,
 • opakowania z resztkami produktów,
 • opakowania z produktami przeterminowanymi,
 • opakowania po nielegalnych i podrobionych produktach,
 • opakowania zbiorcze, np. kartony,
 • worki typu big bag, folie rolnicze i inne odpady,
 • opakowania zapakowane w worki typu big bag itp., które nie pozwalają ocenić zawartości z zewnątrz.


11. Czy punkt sprzedaży środków ochrony roślin musi mieć zezwolenie na zbieranie odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin? Czy wystarczy mieć podpisaną umowę z firmą zajmującą się odbiorem tych opakowań?

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz.21) zwolniła punkty sprzedaży środków ochrony roślin z obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie opakowań po środach niebezpiecznych zastępując go koniecznością podpisania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na zbieranie opakowań pod kodem 15 01 10*. Artykuł 45. tej ustawy mówi, że „Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:

1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.”

Oznacza to, że wystarczy mieć podpisaną umowę z podmiotem zajmującym się odbiorem tych opakowań, posiadającym stosowne zezwolenia.


12. Co się dzieje z zebranymi opakowaniami?

Odpady opakowaniowe poddawane są procesom odzysku oraz utylizacji zgodnym z wymogami prawnymi, środowiskowymi i bezpieczeństwa oraz są poddawane recyklingowi, dzięki czemu w sposób bezpieczny przywracane są do obiegu, a surowce wtórne są ponownie wykorzystane.

Poddanie opakowań po środkach ochrony roślin recyklingowi zapewnia spełnienie wymagań prawnych, które zobowiązują do osiągnięcia 38% poziomu recyklingu tworzyw sztucznych w 2023 r. W kolejnych latach pułap ten będzie systematycznie rósł, aż do osiągniecia poziomu 50% w roku 2030 r. i w latach następnych.

Uzyskany surowiec wtórny może być użyty jedynie do produkcji elementów, które nie mają kontaktu z ludźmi, zwierzętami czy żywnością.

Użytkownicy i sprzedawcy powinni zwracać szczególną uwagę na to, komu oddają puste opakowania. Ich zwrot do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.

Zobacz najnowsze statystyki zbiórki.


13. Kto finansuje System PSOR?

Koszty zbierania i zagospodarowania opakowań ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin, którzy przystąpili do Systemu PSOR. Świadczy to o odpowiedzialności firm i dbałości o produkt na każdym etapie jego życia, aż do momentu gdy stanie się on odpadem. System stanowi realizację obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną nt. odpowiedzialnego gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin, która jest nie tylko realizacją obowiązków ustawowych firm wprowadzających środki ochrony roślin na rynek, ale też dowodem społecznej odpowiedzialności tych firm.


15. Jak mam przechowywać opakowania po środkach ochrony roślin przed obiorem ich przez operatora?

Odpowiednio przygotowane (czyste oraz suche) opakowania po środkach ochrony roślin, należy przechowywać w pomieszczeniu gospodarczym do tego przeznaczonym. Może to być pomieszczenie, w którym przechowywane są środki ochrony roślin, pod warunkiem, że puste opakowania i pełne opakowania są oddzielone od siebie.

Zgodnie z ustawą o odpadach należy zabezpieczyć odpady przed dostępem osób trzecich, a także warunkami atmosferycznymi. Worki mokre, uszkodzone, z zagrożeniem, że z worka może wyciekać ciecz, nie zostaną odebrane przez operatora.

Nie należy trzymać opakowań „pod chmurką” (na dworze, bezpośrednio na ziemi) czy w pomieszczeniach gospodarczych nie przystosowanych do przechowywania środków chemicznych.


14. Czy sklep prowadzący sprzedaż środków ochrony roślin musi rejestrować się w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami?

W związku z przyjmowaniem opakowań po środkach ochrony roślin sklep nie ma obowiązku rejestracji w BDO.

Sklep, który podpisze umowę na odbiór opakowań po środkach ochrony roślin jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie opakowań (jest nieprofesjonalnym zbierającym) i prowadzenia ewidencji z przyjmowanych opakowań.

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest sprawdzenie, czy z tytułu prowadzenia swojej działalności nie ma konieczności wpisania się do rejestru BDO.

Można sprawdzić czy podmiot jest objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając formularz udostępniony przez BDO.


16. Co to jest KEO? Czy muszę prowadzić Kartę Ewidencji Odpadów (KEO)?

KEO to Karta Ewidencji Odpadów w systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). KEO dotyczy wszystkich podmiotów gospodarujących odpadami zobowiązanych do prowadzenia ewidencji. KEO jest w postaci elektronicznej, zawiera informacje na temat kodu i rodzaju danego odpadu, masie wytworzonych i pozyskanych odpadów oraz podjętych czynności z odpadami.

Punkty sprzedaży jako nieprofesjonalni zbierający zwolnieni są z ewidencji w rejestrze BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Szczegółowe informacje na temat BDO i KEO można znaleźć na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

Nadal masz pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego.

Wprowadzający – producenci i importerzy środków ochrony roślin

1. Co to jest System Zbiórki Opakowań PSOR?

System Zbiórki Opakowań PSOR umożliwia prawidłowe gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz opakowań po innych produktach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie do ochrony upraw, nawożenia i zwalczania szkodników magazynowych. Dzięki niemu można bezpłatnie oddać puste i wypłukane opakowania do sprzedawcy, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć takie opakowanie.

System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje nieprzerwanie od 2004 roku. Od ponad 19 lat stanowi inicjatywę podjętą przez producentów i importerów środków ochrony roślin w trosce o środowisko i bezpieczeństwo ludzi.


2. Co to jest PSOR?

PSOR to Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Jest to organizacja, która skupia producentów i importerów środków ochrony roślin działających w Polsce. PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. Więcej na temat PSOR przeczytasz TUTAJ.


3. Jakie są warunki przystąpienia do Systemu PSOR?

Warunkiem przystąpienia w Systemie jest wprowadzanie na rynek środków niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, przede wszystkim: środków ochrony roślin, produktów biobójczych, nawozów, adiuwantów, akceptacja zasad działania Systemu, podpisanie stosownych umów oraz finansowanie Systemu oraz Porozumienia.


4. Jakie są zasady zbiórki?

Etykieta środka ochrony roślin i piktogramy ostrzegawcze umieszczone na opakowaniu wskazują czy opakowanie po danym środku należy oddać sprzedawcy. Użytkownik ma obowiązek oddać opakowania po środkach toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi.

W ramach Systemu są przyjmowane:

 • opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

 • opakowania po środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie takich jak: nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

 

Opakowania muszą być puste, trzykrotnie wypłukane, suche i zakręcone.

W ramach Systemu nie są przyjmowane:

 • opakowania brudne, niewypłukane,
 • opakowania z resztkami produktów,
 • opakowania z produktami przeterminowanymi,
 • opakowania po nielegalnych i podrobionych produktach,
 • opakowania zbiorcze, np. kartony,
 • worki typu big bag, folie rolnicze i inne odpady,
 • opakowania zapakowane w worki typu big bag itp., które nie pozwalają ocenić zawartości z zewnątrz.


5. Co się dzieje z zebranymi opakowaniami?

Odpady opakowaniowe poddawane są procesom odzysku oraz utylizacji zgodnym z wymogami prawnymi, środowiskowymi i bezpieczeństwa oraz są poddawane recyklingowi, dzięki czemu w sposób bezpieczny przywracane są do obiegu, a surowce wtórne są ponownie wykorzystane.

Poddanie opakowań po środkach ochrony roślin recyklingowi zapewnia spełnienie wymagań prawnych, które zobowiązują do osiągnięcia 38% poziomu recyklingu tworzyw sztucznych w 2023 r. W kolejnych latach pułap ten będzie systematycznie rósł, aż do osiągniecia poziomu 50% w roku 2030 r. i w latach następnych.

Uzyskany surowiec wtórny może być użyty jedynie do produkcji elementów, które nie mają kontaktu z ludźmi, zwierzętami czy żywnością.

Użytkownicy i sprzedawcy powinni zwracać szczególną uwagę na to, komu oddają puste opakowania. Ich zwrot do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.

Zobacz najnowsze statystyki zbiórki.


6. Kto finansuje System PSOR?

Koszty zbierania i zagospodarowania opakowań ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin, którzy przystąpili do Systemu PSOR. Świadczy to o odpowiedzialności firm i dbałości o produkt na każdym etapie jego życia, aż do momentu gdy stanie się on odpadem. System stanowi realizację obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną nt. odpowiedzialnego gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin, która jest nie tylko realizacją obowiązków ustawowych firm wprowadzających środki ochrony roślin na rynek, ale też dowodem społecznej odpowiedzialności tych firm.


7. Jakie są zalety Systemu PSOR?

Dzięki Systemowi rolnicy i inni użytkownicy środków ochrony roślin oraz innych środków niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, mogą bez ponoszenia kosztów wypełnić swój prawny obowiązek związany z gospodarowaniem opakowaniami. Wystarczy, aby opróżnione, czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania opakowań i informują o zasadach zbiórki, a operator Systemu (firma Remondis) zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów środków ochrony roślin, którzy przystąpili do Systemu PSOR.


8. Co to jest rejestr BDO i kto jest zobligowany do jego założenia?

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Do wpisania do rejestru zobowiązany jest zgodnie z prawem m.in.:

Art.10

 1. Przedsiębiorca:

2) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,

5) wprowadzający produkty w opakowaniach – podlega, w zakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanego dalej „rejestrem”.

Szczegółowe informacje na temat BDO można znaleźć na stronie https://bdo.mos.gov.pl/


9. Co to jest KEO? Czy muszę prowadzić Kartę Ewidencji Odpadów (KEO)?

KEO to Karta Ewidencji Odpadów w rejestrze BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Kartę ewidencji odpadów (KEO) prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz miejsca prowadzenia działalności (MPD). Kartę ewidencji odpadów sporządza podmiot, który wytwarza odpady.

Szczegółowe informacje na temat BDO można znaleźć na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

Nadal masz pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego.