System PSOR

Wprowadzający

Wprowadzającym, jest każdy, kto jako pierwszy wprowadza produkt na polski rynek, np. importer, importer równoległy, producent. Podmiot taki ma obowiązek zorganizować system zbiórki i zapewnić odzysk, w tym recykling wprowadzonych przez siebie na rynek opakowań. Moment wprowadzenia na rynek jest bardzo istotny przy weryfikacji masy opakowań, za które wprowadzający będzie się rozliczał (art. 8 ust. 24 oraz 9 ustawy).

Ustawa o opakowaniach nakłada na wprowadzających produkty w opakowaniach liczne obowiązki:

 • zorganizowania systemu zbierania odpadów
 • zapewnienia odzysku i recyklingu
 • prowadzenia kampanii edukacyjnych i przeznaczenia na ten cel co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym oraz złożenie sprawozdania z realizacji tego obowiązku
 • prowadzenia ewidencji w formie pisemnej lub w systemie teleinformatycznym, obejmującej informacje o masie opakowań, w których przedsiębiorca wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym (5 lat)
 • gromadzenia i przechowywania przez okres 5 lat dokumentów DPR oraz DPO
 • obowiązek sporządzenia i złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach
 • wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez marszałka danego województwa.

Zgodnie z obowiązującym prawem opakowania po środkach sklasyfikowanych jako niebezpieczne muszą być odebrane z rynku i odpowiednio zagospodarowane na koszt podmiotu wprowadzającego je na rynek.

Środki niebezpieczne

Odbierane w ramach systemu to:

 • Środki ochrony roślin toksyczne i bardzo toksyczne dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:
odbieramy-1
 • Inne środki niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie, takie jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:
odbieramy-2

Przystąpienie do Systemu Zbiórki Opakowań PSOR umożliwia wypełnienie obowiązku organizacji systemu zbierania opakowań oraz ich zagospodarowania. System jest otwarty dla wprowadzających. Przystąpienie do Systemu wymaga akceptacji warunków funkcjonowania (podpisanie umów z PSOR, Operatorem Systemu – firmą Remondis).

Warunki uczestnictwa w Systemie

 1. Wprowadzanie na rynek środków niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, przede wszystkim:
  • środków ochrony roślin,
  • produktów biobójczych,
  • nawozów,
  • adiuwantów.
 2. Akceptacja zasad działania Systemu Zbiórki Opakowań PSOR.
 3. Finansowanie Systemu Zbiórki Opakowań PSOR oraz Porozumienia.

Zasady działania systemu:

 1. Operatorem Systemu jest firma Remondis.
 2. System zapewnia zbiórkę, odzysk, w tym recykling oraz unieszkodliwianie Opakowań.
 3. System jest otwarty, tzn. przystąpić do niego może każdy wprowadzający spełniający powyższe warunki.
 4. Wprowadzający ponoszą odpowiedzialność za realizację obowiązku zbiórki, zapewnienia odzysku, recyklingu przed Marszałkiem Województwa.
 5. PSOR koordynuje i kontroluje prawidłowe funkcjonowanie Systemu oraz prowadzi w imieniu zainteresowanych wprowadzających publiczne kampanie edukacyjne.
 6. Koszty funkcjonowania Systemu pokrywane są przez Wprowadzających.