System PSOR

Ustawa nakłada na punkty sprzedaży obowiązek:

  • zbierania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne (informacja na etykiecie produktu);
  • edukacji klientów o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach, co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.
    Każdy punkt odbioru zgłoszony do Systemu otrzyma pakiet materiałów informujących o zasadach zbiórki opakowań oraz naklejki służące informowaniu klientów o prowadzonej zbiórce.

Brak spełnienia obowiązku może skutkować: karą pieniężną w wysokości od 5 do 500 tys. zł.

Przypominamy, że sklep ma obowiązek bezwarunkowego przyjęcia opakowań. Do oddania opakowania nie można wymagać okazania dowodu zakupu czy też faktury. Sklepy, prowadząc nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania TYCH odpadów, nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego

Punkty sprzedaży prowadzące nieprofesjonalną zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin zwolnione są z obowiązku wpisu do bazy danych o odpadach (BDO). Muszą jednak posiadać umowę z firmą posiadającą decyzję na odbiór lub zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych pod kodem 150110*. Każdy sklep przystępujący do zbiórki w ramach Systemu PSOR podpisuje taką umowę z operatorem Systemu firmą REMONDIS na bezpłatny odbiór opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach i produktach biobójczych, wykorzystywanych do działalności rolniczej.

 

Nasze Rozwiązanie

System Zbiórki Opakowań PSOR

 • umożliwia wywiązanie się z obowiązków ustawowych,
 • zapewnia punktom sprzedaży wyposażenie do gromadzenia zużytych opakowań i bezpłatny odbiór odpowiednio zgromadzonych opakowań.
 

Jak włączyć się w zbiórkę i zgłosić odbiór opakowań?

Aby wpisać Punkt Odbioru do Systemu, wypełnij formularz zgłoszenia online. Po zgłoszeniu otrzymasz podpisaną umowę od operatora firmy Remondis, stanowiącą udokumentowanie prowadzonej zbiórki opakowań. W celu zgłoszenia odbioru opakowań skorzystaj z poniższego formularza

Obsługa

 • Punkt sprzedaży zgłoszony do Systemu otrzymuje pocztą worki o pojemności 500 l służące do przechowywania opakowań.
 • Odbiór zapełnionych worków należy zgłosić telefonicznie do operatora Systemu, firmy Remondis, pod numerem 801 561 461 lub mailowo kontakt@systempsor.pl.
 • Odbiór opakowań nastąpi po zgłoszeniu konieczności odbioru z co najmniej pięciu sklepów w promieniu 30 km.
 • Opakowania odbierane są przez cały rok.
 • Punkt sprzedaży otrzymuje również bezpłatnie materiały informacyjne dotyczące zbiórki i sposobu postępowania z opakowaniami, które należy wywiesić w widocznym dla użytkownika miejscu w sklepie.

TE OPAKOWANIA ODBIERAMY:

Opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

odbieramy-1

Opakowania po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, takie jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

Czystość opakowań jest dla Systemu priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu odbywa się według wysokich standardów jakościowych w trosce o bezpieczeństwo środowiska i wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.

Nie Odbieramy

 • Brudnych opakowań
 • Opakowań z resztkami produktów
 • Opakowań z produktami przeterminowanymi
 • Opakowań zbiorczych, np. kartonów, folii stretch, worków typu big bag
 • Opakowań zgromadzonych/zapakowanych w worki typu big bag
 • Innych odpadów niż określone niżej