System PSOR

Przepisy

>

Przepisy prawa dotyczące obowiązku prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami:

  • Ustawa z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej ustawa o opakowaniach) (załączona opinia prawna) więcej
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 618) więcej
  • Ustawa z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej więcej
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 października 2013 roku w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie więcej
  • Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach więcej