System PSOR

Opakowania po środkach niebezpiecznych

>

Ustawa nakłada na punkty sprzedaży obowiązek:

    • zbierania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne (informacja na etykiecie produktu);
    • edukacji klientów o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach, co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.
        Każdy punkt odbioru zgłoszony do Systemu otrzyma pakiet materiałów informujących o zasadach zbiórki opakowań oraz naklejki służące informowaniu klientów o prowadzonej zbiórce.

Brak spełnienia obowiązku może skutkować: karą pieniężną w wysokości od 5 do 500 tys. zł.

Przypominamy, że sklep ma obowiązek bezwarunkowego przyjęcia opakowań. Do oddania opakowania nie można wymagać okazania dowodu zakupu czy też faktury. Sklepy, prowadząc nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania TYCH odpadów, nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego

Punkty sprzedaży prowadzące nieprofesjonalną zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin zwolnione są z obowiązku wpisu do bazy danych o odpadach (BDO). Muszą jednak posiadać umowę z firmą posiadającą decyzję na odbiór lub zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych pod kodem 150110*. Każdy sklep przystępujący do zbiórki w ramach Systemu PSOR podpisuje taką umowę z operatorem Systemu firmą REMONDIS na bezpłatny odbiór opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach i produktach biobójczych, wykorzystywanych do działalności rolniczej.