System PSOR

Wprowadzający

>

Ustawa o opakowaniach nakłada na wprowadzających produkty w opakowaniach liczne obowiązki:

  • zorganizowania systemu zbierania odpadów
  • zapewnienia odzysku i recyklingu
  • prowadzenia kampanii edukacyjnych i przeznaczenia na ten cel co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym oraz złożenie sprawozdania z realizacji tego obowiązku
  • prowadzenia ewidencji w formie pisemnej lub w systemie teleinformatycznym, obejmującej informacje o masie opakowań, w których przedsiębiorca wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym (5 lat)
  • gromadzenia i przechowywania przez okres 5 lat dokumentów DPR oraz DPO
  • obowiązek sporządzenia i złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach
  • wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez marszałka danego województwa.