System PSOR

Aktualności

Zmiany w zasadach zbiórki opakowań od 2014

3 września 2014

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej: u.g.o.o.o). Zgodnie z nowym prawem nie ma już obowiązku, tak jak miało to miejsce do dnia 31 grudnia 2013 r., ustalania kaucji za opakowania środków niebezpiecznych przez wprowadzających te produkty na rynek oraz pobierania tej kaucji przez sklepy. Nie przewidziano również obowiązku zwracania do sklepów oraz odbierania przez sklepy opakowań i odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Wyjątek stanowią opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin, dla których nowa ustawa przewidziała obowiązek odbioru przez sklepy pustych opakowań i odpadów opakowaniowych po tych produktach, a na użytkowników nałożyła obowiązek zwrotu tych opakowań do sklepów. Jednocześnie art. 18 ust. 2 u.g.o.o.o. nałożył na wprowadzających środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin obowiązek sfinansowania kosztów zbierania odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego sprzedającego te produkty oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach.

Jednocześnie w art. 18 ust. 1 u.g.o.o.o. wskazano, że wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Przedsiębiorca może wykonywać ten obowiązek samodzielnie lub za pośrednictwem porozumienia z marszałkiem województwa zawieranym przez organizację samorządu gospodarczego reprezentującą grupę przedsiębiorców wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin. Tak więc można spodziewać się, że po wejściu w życie przepisów u.g.o.o.o. stworzone zostaną systemy zbierania opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym w oparciu o sklepy. Zasady współpracy pomiędzy przedsiębiorcami tworzącymi system a sklepami nie są jednak regulowane w u.g.o.o.o. Nowa ustawa nie narzuca również obowiązku zwrotu opakowań po środkach niebezpiecznych do sklepu także i w przypadku, gdy takie systemy zbierania zostaną przez przedsiębiorców utworzone. Tworzący systemy zbierania będą mogli natomiast wykorzystywać różne mechanizmy skłaniające użytkowników do zwrotu tych opakowań np. poprzez zastosowanie kaucji na opakowania. Nowa ustawa jednak nie określa tych szczegółowych rozwiązań przedsiębiorcom.

Wytwórca odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych (za wyjątkiem środków ochrony roślin) będzie więc od dnia 1 stycznia 2014 r. przekazywał wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe po opakowaniach tych produktów, podobnie jak i inne odpady, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na odbieranie tych odpadów. Nie będzie więc miał obowiązku przekazywania ich do sklepów, choć w przypadku gdy sklepy będą dobrowolnie prowadzić zbieranie takich odpadów, możliwe będzie zwrócenie tych odpadów do sklepu.

[czytaj więcej]