System PSOR

Aktualności

Rolniku pamiętaj o właściwym kodzie odpadu!

3 sierpnia 2016


Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zwraca uwagę na problem „dzikiego recyklingu”

Na początku 2016 roku weszły w życie kolejne przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013. 888), która wprowadza poziomy odzysku i recyklingu m.in. dla opakowań po środkach ochrony roślin.

System Zbiórki Opakowań PSOR działa zgodnie z nowymi wymogami prawnymi i opakowania po środkach ochrony roślin poddawane są recyklingowi. Uzyskany surowiec jest wykorzystywany do produkcji elementów, które są bezpieczne i mają zachowane wysokie parametry jakościowe surowca, ale nie mają kontaktu z ludźmi, zwierzętami czy żywnością.

Niestety coraz poważniejszym problemem są zbiórki opakowań prowadzone przez firmy nieposiadające do tego uprawnień, czyli tzw. dziki recykling. Istnieje zatem poważne ryzyko, że opakowania te są następnie wykorzystywane do produkcji elementów, które mogą mieć kontakt np. z żywnością i w efekcie powodować zatrucia konsumentów czy zwierząt.

Chcemy uczulić wszystkich użytkowników środków ochrony roślin, aby zwracali szczególną uwagę na to, komu oddają puste opakowania. Ich przekazanie do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Oddając puste opakowania po środkach ochrony roślin, należy się upewnić, że na karcie przekazania odpadu został wpisany kod odpadu 15 01 10*, właściwy dla pustych opakowań po środkach ochrony roślin. Tylko firmy mające ten kod mają prawo do recyklingu odpadów opakowań po środkach niebezpiecznych.

Każdy posiadacz odpadów, także sprzedawca czy użytkownik środków ochrony roślin, zgodnie z Ustawą o Odpadach odpowiedzialny jest za zweryfikowanie, czy odbiorca tych odpadów jest do tego uprawniony – m.in., czy posiada stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. Przekazywanie odpadów firmie nieuprawnionej może spowodować ryzyko nałożenia kary grzywny na przekazującego. Dzięki temu, że w ramach Systemu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin odbiorcy są weryfikowani i audytowani, przekazanie tych odpadów w ramach Systemu daje przekazującemu gwarancję, że odpady są odbierane przez uprawnionego odbiorcę i zostaną zagospodarowane we właściwy sposób – powiedział Marcin Jurasz, Dyrektor ds. Rozwoju Działu Odpadów Specjalnych w firmie Remondis.

Od ponad 12 lat System PSOR pomaga rolnikom, sadownikom, działkowcom oraz innym użytkownikom środków ochrony roślin pozbywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem pustych opakowań po środkach ochrony roślin i innych produktach niebezpiecznych.

Od 2004 roku do końca 2015 w ramach Systemu zebrano łącznie 14 730 ton opakowań. Poziom zbiórki oscyluje wokół ok. 60% masy wprowadzanej na rynek. Niewiele europejskich krajów może pochwalić się tak wydajnym systemem zbiórki.

Zebrane w ramach Systemu PSOR opakowania są przede wszystkim poddawane procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. Energia uzyskana z opakowań wykorzystywana jest do różnych procesów technologicznych, zastępując zużycie węgla, ropy czy gazu. Służy również jako źródło ciepła do biur i osiedli mieszkalnych.

Jak działa System PSOR

W ramach Systemu PSOR użytkownik może oddać swoje opakowania do sklepów ze środkami ochrony roślin. Prowadzący takie sklepy – jak podkreśla mec. Marek Oleksyn z kancelarii CMS – mają ustawowy obowiązek odbioru odpadów opakowaniowych po tych środkach ochrony roślin, które na podstawie ww. ustawy są uznawane za środki niebezpieczne.  Naruszenie tego obowiązku zagrożone jest surowymi karami pieniężnymi.  Niezależnie od powyższego warto zwrócić uwagę na przepis ustawy, zgodnie z którym użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin obowiązany jest zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy prowadzącemu jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin. W tym przypadku naruszenie obowiązku zwrotu odpadów opakowaniowych zagrożone jest karą grzywny. Następnie opakowania te są odbierane przez Operatora Systemu, który zagospodarowuje je zgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce zajmuje się tym firma Remondis.

W Systemie PSOR zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo zbiórki opakowań, dlatego użytkownicy informowani są o konieczności trzykrotnego płukania opakowań na etapie wykonywania oprysku. Następnie czyste i wypłukane opakowania powinny trafić do punktu sprzedaży. Sklepy prowadzące zbiórkę mają obowiązek przyjąć puste opakowanie bezpłatnie, sprzedawcy nie mogą prosić o okazanie paragonu czy faktury. Sklepy zobowiązują się również do kontroli czystości opakowań i na tej podstawie mogą odmówić odebrania opakowania.

Przystąpienie do Systemu PSOR i zarejestrowanie się jako Punkt Odbioru jest bezpłatne. Wystarczy zgłosić się poprzez stronę internetową www.systempsor.pl, zadzwonić na numer infolinii: 801 561 461 lub (58) 622 01 08 lub wysłać mail na adres: kontakt@systempsor.pl.

[czytaj więcej]