System PSOR

Aktualności

Obowiązki sprzedawców w zakresie zbiórki opakowań – odpowiadamy na najczęstsze pytania

4 marca 2024


Z uwagi na duże zainteresowanie zagadnieniami omawianymi podczas naszego styczniowego webinarium, w tym artykule odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania związane z działalnością sklepów w zakresie gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin w ramach Systemu Zbiórki Opakowań PSOR.

Transport odpadów niebezpiecznych – co powinien wiedzieć sprzedawca?

Opakowania po środkach ochrony roślin, sklasyfikowanych jako niebezpieczne, oznaczone minimum jednym z poniższych piktogramów opatrzone są kodem 15 01 10*. Oznacza to, że stanowią one odpad niebezpieczny nawet w momencie, kiedy są opróżnione, trzykrotnie wypłukane, suche oraz zakręcone.

 

 

Zgodnie z polskim prawem transport odpadów niebezpiecznych, w tym opakowań po środkach ochrony roślin jest ściśle regulowany, powinien odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa oraz podlega kontroli przez służby.

Użytkownik środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne ma prawny obowiązek zwrotu pustych i odpowiednio przygotowanych opakowań do punktu sprzedaży. Jako wytwórca tych opadów nie musi posiadać zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych. Natomiast inne podmioty chcące transportować odpady niebezpieczne mają obowiązek posiadania decyzji w sprawie transportu, wpisu do rejestru BDO oraz uprawnień i odpowiednich kwalifikacji do transportu opadów niebezpiecznych. Co więcej pojazd transportujący odpady niebezpieczne powinien być odpowiednio przystosowany i oznaczony. Transportowanie odpadów niebezpiecznych niezgodnie z prawem grozi karami finansowymi do 10 000 zł.

W związku z powyższym, aby sprzedawca mógł transportować zwracane przez użytkowników opakowania po środkach ochrony roślin musiałby spełnić określone wymagania co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. W ramach Systemu PSOR opakowania odbierane są bezpłatnie z punktów sprzedaży przez Operatora Systemu.

Zwrot opakowań po środkach ochrony roślin – prawa i obowiązki punktów sprzedaży

Każdy sprzedawca środków ochrony rośliny ma obowiązek informowania klientów, w momencie zakupu produktów, między innymi o:

  • dostępnych systemach zapewniających gospodarowanie opakowaniami poprzez zbiórkę, transport i zagospodarowanie, w tym odzysk i recykling,
  • znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach,
  • prawidłowym postępowaniu z pustymi opakowaniami po zakupionych produktach.

Sprzedawca może wywiązać się z tego obowiązku poprzez wywieszenie w miejscu sprzedaży plakatu informacyjnego. Plakat dostępny jest do pobrania na stronie: https://systempsor.pl/c/do-pobrania/.

Obowiązkiem sprzedawcy jest również przyjęcie od użytkownika pustych opakowań po środkach ochrony roślin, które są sklasyfikowane jako niebezpieczne, nawet jeżeli produkty nie zostały zakupione w jego sklepie lub zostały zakupione przez internet. Użytkownik środków ochrony roślin może zwrócić opakowania do dowolnego punktu sprzedającego te produkty. Warunkiem przyjęcia opakowań jest ich odpowiednie przygotowanie i czystość. Opakowania powinny być trzykrotnie wypłukane, suche oraz zakręcone. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia opakowań w momencie, kiedy zwracane opakowania są brudne, zawierają resztki produktu lub są produktami przeterminowanymi.

Sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania użytkownikom środków ochrony roślin zwracającym opakowania potwierdzenia. Natomiast na naszej stronie w zakładce Materiały do pobrania znajduje się Formularz zwrotu/przyjęcia odpadu, który użytkownik środków ochrony roślin może okazać w sklepie i poprosić o jego wypełnienie. Taki formularz stanowi potwierdzenie, że z opakowaniami postąpiono w sposób prawidłowy i zgodny z prawem.

Sklep, a system BDO

W związku z przyjmowaniem opakowań po środkach ochrony roślin sklep nie ma obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO). Sklep, który podpisze umowę na odbiór opakowań po środkach ochrony roślin jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie opakowań (jest nieprofesjonalnym zbierającym) i prowadzenia ewidencji przyjmowanych opakowań. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku sprawdzenia, czy z tytułu prowadzenia swojej działalności nie ma konieczności wpisania się do rejestru BDO. Można to sprawdzić wypełniając formularz udostępniony na https://bdo.mos.gov.pl/.

Więcej informacji dla sprzedawców środków ochrony roślin dostępne jest w zakładce „Sprzedawcy” oraz „FAQ”.

[czytaj więcej]