System PSOR

Aktualności

Sklep w Systemie PSOR – jak przygotować sklep na zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin

2 kwietnia 2024

Opakowania środków ochrony rośliny pełnią istotną rolę w ochronie zdrowia ludzi oraz środowiska, umożliwiając między innymi bezpieczny transport, magazynowanie i przygotowanie roztworu do oprysku. Puste opakowania po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, oznaczone są kodem 15 01 10*, co oznacza, że stanowią one odpad niebezpieczny nawet w momencie, kiedy są opróżnione, trzykrotnie wypłukane, suche oraz zakręcone. Takie opakowania należy prawidłowo zagospodarować. Dużą rolę w tym procesie odgrywają sprzedawcy środków ochrony roślin.

Rola sklepów w gospodarowaniu opakowaniami po środkach ochrony roślin – obowiązki prawne

Gospodarka pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanymi jako niebezpieczne jest w Polsce ściśle regulowana wieloma aktami prawnymi. Jednym z najważniejszych aktów prawnych, który określa najważniejsze obowiązki w zakresie gospodarowania opakowaniami jest ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z tą ustawą:

Użytkownik środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne ma obowiązek zwrotu pustych i odpowiednio przygotowanych opakowań, czyli trzykrotnie wypłukanych, suchych oraz zakręconych – do sklepu.

Sprzedawca środków ochrony roślin ma obowiązek informowania użytkowników co należy zrobić z pustymi opakowaniami oraz przyjmowania pustych opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, o ile są one odpowiednio przygotowane.

Wprowadzający środki ochrony roślin na rynek mają obowiązek organizowania i finansowania systemu zbiórki opakowań po wprowadzonych przez nich na rynek produktach.

Więcej szczegółowych informacji o obowiązkach prawnych sprzedawców piszemy w tym artykule.

Najważniejsze informacje o Systemie PSOR

Wypełnienie wszystkich prawnych obowiązków, które spoczywają na sprzedawcach umożliwia System Zbiórki Opakowań PSOR. System PSOR powstał w 2004 roku i działa już od 20 lat. Umożliwia on zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne i opakowań po innych produktach niebezpiecznych, np. nawozach, adiuwantach czy produktach biobójczych.

Każdy sklep, który oferuje w sprzedaży środki ochrony roślin może bez ponoszenia kosztów dołączyć do Systemu PSOR. Wystarczy, że sklep wypełni formularz zgłoszenia online. Formularz można znaleźć tutaj: https://systempsor.pl/sprzedawcy/rejestracja-sklepu/. Po rejestracji sklep otrzyma podpisaną umowę od Operatora Systemu – firmy Remondis.

Jak wygląda współpraca sprzedawcy środków ochrony roślin z Operatorem Systemu PSOR?

Sklep po zarejestrowaniu w Systemie PSOR otrzymuje pocztą:

 • Trzy worki o pojemności 500 litrów, służące do przechowywania opakowań. O tym jak przechowywać opakowania przed odbiorem przez Operatora piszemy w dalszej części artykułu.
 • Bezpłatne materiały informacyjne dotyczące zbiórki i sposobu postępowania z opakowaniami, które należy wywiesić w widocznym dla klienta miejscu w sklepie.

Potrzebę odbioru zapełnionych worków ze sklepu można zgłosić do Operatora Systemu PSOR, firmy Remondis:

 • telefonicznie – pod numerem +48 801 561 461,
 • mailowo – na adres kontakt@systempsor.pl
 • lub poprzez formularz dostępny na tej stronie.

Odbiór opakowań ze sklepu odbywa się po zgłoszeniu potrzeby odbioru z co najmniej pięciu sklepów w promieniu 30 km. Zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne w ramach Systemu PSOR odbywa się na terenie całego kraju i przez cały rok.

Postępowanie z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin w sklepie

Opakowania po środkach ochrony roślin zwracane przez użytkowników powinny być w sklepie prawidłowo przechowywane zanim zostaną dalej przetransportowane i zagospodarowane przez Operatora Systemu. Opakowania należy przechowywać w pomieszczeniu gospodarczym specjalnie do tego przeznaczonym. Może to być pomieszczenie, w którym przechowywane są środki ochrony roślin, pod warunkiem, że puste opakowania i pełne opakowania są oddzielone od siebie.

Zgodnie z ustawą o odpadach należy zabezpieczyć odpady niebezpieczne przed dostępem osób trzecich, a także przed działaniem warunków atmosferycznych. Nie należy przechowywać opakowań „pod chmurką” (na dworze, bez zadaszenia, bezpośrednio na ziemi) czy w pomieszczeniach gospodarczych nie przystosowanych do przechowywania środków chemicznych. Worki z opakowaniami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanymi jako niebezpieczne gotowe do odbioru przez Operatora nie powinny być uszkodzone, ani mokre.

Sprzedawca środków ochrony roślin – wsparcie klientów

Informowanie użytkowników środków ochrony roślin na temat prawidłowego gospodarowania pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne jest prawnym obowiązkiem sprzedawcy. Natomiast warto przypominać kupującym  środki ochrony roślin o dalszym postępowaniu z pustymi opakowaniami nie tylko ze względu na wymogi prawne, ale także ze względu na bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

Co powinien wiedzieć sprzedawca:

 • Puste pakowania po środkach ochrony roślin należy zawsze zwrócić do punktu sprzedaży. Użytkownik środków ochrony roślin może zwrócić opakowania do dowolnego punktu sprzedającego te produkty, a sprzedawca ma obowiązek przyjmowania pustych opakowań, nawet jeżeli produkty nie zostały zakupione w jego sklepie lub zostały zakupione przez internet.
 • Użytkownik oddając puste opakowania po środkach ochrony roślin nie musi posiadać dowodu zakupu, a sprzedawca nie może żądać jego okazania.
 • Warunkiem przyjęcia opakowań przez sprzedawcę powinna być zawsze czystość opakowań. Zwracane przez użytkownika opakowania powinny być trzykrotnie wypłukane, suche oraz zakręcone. Nie powinny zawierać pozostałości środków ochrony roślin lub środków przeterminowanych.
 • Jeżeli opakowania zawierają resztki produktów bądź produkty przeterminowane sprzedawca powinien odmówić przyjęcia takich opakowań. O tym co zrobić z opakowaniami z resztkami produktu lub produktami przeterminowanymi piszemy tutaj.
 • Naszej stronie w zakładce Materiały do pobrania znajduje się Formularz zwrotu/przyjęcia odpadu, który użytkownik środków ochrony roślin może okazać w sklepie i poprosić o jego wypełnienie.
 • Choć sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania użytkownikom środków ochrony roślin zwracającym opakowania potwierdzenia – dobrą praktyką jest, aby wypełnić taki formularz, który stanowi potwierdzenie, że z opakowaniami postąpiono w sposób prawidłowy i zgodny z prawem.

Więcej informacji dla sprzedawców środków ochrony roślin w zakładce „Sprzedawcy” oraz „FAQ”.